Financiën

Financiële verantwoording (Samenvatting laatste boekjaar)

Staat van Baten en Lasten 2022

Baten
Nalatenschappen/giften
1.102
Dividenden/rente
8.144
Huur opbrengsten
69.975
——–
Bruto beschikbaar voor doelstelling
79.221
Algemene Lasten
Algemene Lasten
300
Uitvoering eigen organisatie
13.980
Advertenties
600
Gas, elektra en water
1.425
Bankkosten
682
Vergaderkosten
1.529
——–
Totaal
18.516
Afschrijving verbouwing pand
19.765
Gebouwkosten
9.449
Uitgekeerd aan Projecten
44.735