Financiën

Financiële verantwoording (Samenvatting laatste boekjaar)

Staat van Baten en Lasten 2020

Baten
Nalatenschappen/giften
28.941
Dividenden/rente
7.453
Huur opbrengsten
37.338
——–
Bruto beschikbaar voor doelstelling
73.732
Algemene Lasten
Algemene Lasten
250
Uitvoering eigen organisatie
13.412
Advertenties
600
Gas, elektra en water
400
Bankkosten
696
Vergaderkosten
1.430
——–
Totaal
16.788
Afschrijving verbouwing pand
20.000
Gebouwkosten
14.849
Uitgekeerd aan Projecten
61.355