Financiën

Financiële verantwoording (Samenvatting laatste boekjaar)

Staat van Baten en Lasten 2021

Baten
Nalatenschappen/giften
16.192
Dividenden/rente
8.515
Huur opbrengsten
68.948
——–
Bruto beschikbaar voor doelstelling
93.655
Algemene Lasten
Algemene Lasten
250
Uitvoering eigen organisatie
13.722
Advertenties
598
Gas, elektra en water
489
Bankkosten
685
Vergaderkosten
1.370
——–
Totaal
17.114
Afschrijving verbouwing pand
20.000
Gebouwkosten
10.698
Uitgekeerd aan Projecten
53.850